Nyheter

Norva24 genomför en notering på Nasdaq Stockholm

Norva24, den ledande nordeuropeiska aktören i den samhällsviktiga marknaden för underhåll av underjordisk infrastruktur (eng. Underground Infrastructure Maintenance ”UIM”), har genomfört en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm med första handelsdag 9 december 2021.

Norva24s vision är att bli den ledande europeiska aktören i UIM-marknaden samt vara drivande i UIM-industrins utveckling i Europa, genom fortsatt organisk och förvärvsdriven tillväxt, samt fokus på bland annat miljöinitiativ, ESG-strategi och IoT-lösningar. Noteringen och kapitaltillskottet är ett viktigt steg i Norva24s fortsatta utveckling då det stärker bolagets balansräkning, vilket kommer att stödja bolagets fortsatta förvärvskonsolidering av UIM-marknaden.

Valedo kommer fortsätta att vara den största aktieägaren i Norva24 med en ägarandel på cirka 30 procent.

Om Norva24:
Norva24 är marknadsledare i den fragmenterade marknaden för UIM-tjänster i norra Europa, med ledande position i Norge, Danmark, Sverige och Tyskland. Tjänsteerbjudandet inkluderar uppdragskritiska och icke-diskretionära underhållstjänster för infrastruktur under mark (”UIM”), så som högtrycksspolning, tömning, rörinspektion och relining, och erbjuds till en diversifierad kundgrupp bestående av kommunala, kommersiella, B2B och privata kunder. Norva24s vision är att leda utvecklingen av UIM-branschen i Europa genom fokus på bland annat miljöinitiativ, ESG-rapportering och IoT-lösningar. Norva24 omsätter över NOK 2 miljarder och sysselsätter över 1 400 medarbetare.

www.norva24.com

Om Valedo:
Valedo är ett oberoende svenskt investeringsföretag som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential.

www.valedopartners.com

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER.

 

Skriv ut nyhet